Els nostres coneixements sobre el grafè i les seves propietats apassionants augmenten a gran velocitat i són motor de la ràpida evolució del grafè i de les noves tecnologies relacionades amb el grafè arreu del món. Per adquirir massa crítica, convidem tots els grups d’interès que operen a Catalunya a unir-se a la Comunitat GraphCAT i cooperar per consolidar la nostra posició de lideratge al mercat internacional de les tecnologies relacionades amb el grafè.

Categories

GraphCAT ha establert dues categories per als seus membres:

Membres ordinaris

Entitats dedicades al desenvolupament de tecnologies relacionades amb el grafè, com ara centres tecnològics, agrupacions i associacions industrials, empreses particulars i altres actors de l’ecosistema del grafè, sempre que disposin d’una seu registrada o duguin a terme operacions dins del territori de Catalunya. [read more=”[ + ]” less=”[ – ]”]Per convertir-se en membre ordinari, els candidats han de complir aquests criteris:

  1. Ser capaç de demostrar interès i/o la consecució d’activitats dirigides al desenvolupament de tecnologies relacionades amb el grafè; i
  2. Signar un contracte de confidencialitat que abasti totes les activitats GraphCAT; i
  3. Participar en un dels projectes cofinançats GraphCAT i facilitar la informació i els documents requerits, tal com especifica la convocatòria de RIS3CAT.

Els membres ordinaris poden participar en la Comunitat GraphCAT com a beneficiaris o no beneficiaris. Els beneficiaris són els membres ordinaris que compleixen els requisits per obtenir el finançament de RIS3CAT i participen en un dels projectes cofinançats. Els no beneficiaris són els membres ordinaris que participen en un dels projectes cofinançats, però no compleixen els requisits per obtenir el finançament de RIS3CAT (per exemple, els socis industrials).

La condició de membre ordinari en GraphCAT no comporta cap cost, almenys durant el període inicial de finançament. Les entitats que desitgin sol·licitar la condició de membre ordinari han d’enviar la seva sol·licitud al Comitè directiu, que avaluarà la petició i respondrà al candidat després de la següent reunió del Comitè directiu.

El Comitè directiu pot revocar la condició de membre en qualsevol moment mitjançant notificació formal escrita, en cas de produir-se alguna d’aquestes circumstàncies:

  1. Modificació de les circumstàncies del membre, de manera que aquest incompleixi els criteris de condició de membre;
  2. Incompliment reiterat o greu dels requisits de confidencialitat o processals de GraphCAT;
  3. No declaració o falta d’atenció als conflictes d’interès;
  4. Període llarg d’inacció i/o falta de participació en la Comunitat;
  5. Accions que puguin incórrer en el descrèdit de GraphCAT i/o d’algun dels seus membres.

Els membres poden abandonar voluntàriament la Comunitat en qualsevol moment mitjançant notificació escrita al Comitè directiu.

En qualsevol cas, sigui voluntària o sigui forçosa la revocació de la condició de membre, totes les obligacions o compromisos adoptats durant el període d’afiliació relacionats amb qualsevol projecte i/o altres accions, inclosos els compromisos financers i de confidencialitat, seguiran vigents fins a la conclusió normal d’aquests compromisos.[/read]

Membres associats

Les entitats que estiguin interessades a formar part de la Comunitat GraphCAT, però no compleixin les condicions necessàries per participar en qualitat de membres ordinaris (per exemple, les entitats que no puguin participar en cap dels projectes cofinançats), poden unir-se en qualitat de membres associats. Les organitzacions que desitgin presentar una sol·licitud per ser membres associats poden fer-ho en qualsevol moment enviant la sol·licitud al Comitè directiu de GraphCAT (vegeu més endavant). [read more=”[ + ]” less=”[ – ]”]Els membres associats poden participar en les reunions dels projectes i en les activitats de formació, etc., sempre que hagin signat un acord de confidencialitat. Els membres associats que desitgin sol·licitar una condició de membre ordinari poden enviar la seva sol·licitud al Comitè directiu en qualsevol moment, i els seus membres avaluaran la petició i respondran al candidat després de la següent reunió del Comitè directiu.[/read]

Fes-te membre de GraphCAT

Emplena el següent formulari si tens interès a formar part de la Comunitat GraphCAT:

ABOUT YOUSOBRE LA TEVA INSTITUCIÓ


* Requerit