Sobre GraphCAT

L’objectiu fonamental de la Comunitat GraphCAT és convertir Catalunya en un referent internacional del desenvolupament, la innovació i la recerca sobre el grafè, i aconseguir així que un gran nombre d’indústries locals adquireixin un fort avantatge competitiu en el mercat global integrant tecnologies patentades relacionades amb el grafè en els seus productes i serveis.

Amb aquesta vocació, GraphCAT pretén conrear una comunitat sòlida d’investigadors, especialistes i empreses dedicades al grafè, i orientar l’experiència comuna cap al desenvolupament de tecnologies capdavanteres relacionades amb el grafè per part de i per en benefici de la indústria catalana. Aquesta Comunitat també busca afavorir la transferència de tecnologia cap a la indústria, així com la creació d’empreses filials.

Particularment, tot això es durà a terme mitjançant projectes GraphCAT, dirigits per membres de la Comunitat i cofinançats a través de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.

Què és RIS3CAT?

RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a escala regional, aprovada pel Govern català el 4 de febrer de 2014. RIS3CAT es va destacar en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i es va erigir en full de ruta per a reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, sostenible i integrat. [ + ]

Per què el grafè?

El grafè té potencial per influir enormement en els sectors industrials establerts de Catalunya. Entre els àmbits d’aplicació més rellevants en els quals Catalunya posseeix una major experiència en el desenvolupament de tecnologies relacionades amb el grafè podem trobar:

• Optoelectrònica[ + ]

• Biomedicina[ + ]

• Biosensors[ + ]

• Envasament[ + ]

• Materials compostos[ + ]

• Emmagatzematge energètic[ + ]

• Cèl·lules fotovoltaiques[ + ]

• Espintrònica[ + ]

Direcció

Equip de coordinació científica i tècnica:
 • ICREA Prof. Jose A. Garrido (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2)
 • ICREA Prof. Frank Koppens (Institut de Ciències Fotòniques, ICFO)

Durant la fase inicial d’implantació, l’Equip de coordinació científica i tècnica ha de desenvolupar un conjunt de normes i procediments per a dirigir els treballs de GraphCAT, així com els drets i obligacions de les diferents categories de membres, que són les que consten en la Guia de Governança de Comunitats RIS3CAT published by ACCIO.

Comitè directiu:

El Comitè directiu de GraphCAT consta de dos membres de l’Equip de coordinació científica i tècnica, més entre tres i cinc representants dels diferents projectes GraphCAT.

El Comitè directiu és el responsable de:

 1. Desenvolupar i implantar el Pla estratègic GraphCAT, el full de ruta i l’estudi de viabilitat tecnològica;
 2. Elaborar els informes tècnics i financers anuals GraphCAT;
 3. Aprovar totes les accions de comunicació i divulgació;
 4. R4. Representar la Comunitat GraphCAT a escala local i internacional.
Coordinador administratiu:
 • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

El coordinador administratiu és responsable de tota la correspondència amb la Generalitat i de les sol·licituds d’acreditació i suport per als projectes de coordinació i d’una altra índole, tal com es preveu en el pla d’acció. En última instància tindrà la responsabilitat d’executar el projecte.

Coordinador de divulgació:
 • L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

El coordinador de divulgació ha de garantir, en estreta col·laboració amb el coordinador administratiu, que el coneixement generat en el marc del projecte es divulga entre els grups d’interès més rellevants, els grups objectiu i els possibles usuaris pioners de les tecnologies madurades en la Comunitat GraphCAT.

Membres ordinaris:

Les entitats que es dediquen a desenvolupar tecnologies relacionades amb el grafè, com ara centres tecnològics, agrupacions i associacions industrials, empreses particulars i altres actors de l’ecosistema del grafè, poden participar en GraphCAT com a membres ordinaris, sempre que disposin d’una seu registrada o duguin a terme operacions dins del territori de Catalunya.

Membres associats:

La resta d’entitats que estiguin interessades a formar part de la Comunitat GraphCAT, però no compleixin les condicions necessàries per participar en qualitat de membres ordinaris, podran unir-se com a membres associats. Les organitzacions que desitgin presentar una sol·licitud per ser membres associats poden fer-ho en qualsevol moment enviant la sol·licitud al Comitè directiu de GraphCAT.

Assemblea general:

L’Assemblea general de GraphCAT la integren tots els membres ordinaris. Es reuneix almenys una vegada a l’any, per tal de facilita un fòrum per a l’avaluació, discussió i, si escau, esmena del següent:

 • Les activitats i èxits de GraphCAT en l’últim any;
 • Els fulls de ruta i plans elaborats pel Comitè directiu;
 • Els procediments operacionals i organitzatius;
 • Els plans d’accions financeres i similars que s’adoptaran l’any següent
Grup d’experts:

Es designarà un comitè de revisors externs per donar suport a l’Equip de coordinació científica i tècnica de GraphCAT. Les principals responsabilitats del Grup d’experts són avaluar les propostes de projectes durant la primera etapa del procés de selecció i participar en la revisió anual de projectes, per a poder aconsellar l’Equip de coordinació científica i tècnica.