La principal activitat de la Comunitat GraphCAT és compilar i desenvolupar una cartera de projectes que sigui motor de progrés i al mateix temps serveixi d’aparador de l’excel·lència regional. A aquest efecte, hem establert un procés senzill per a l’enviament de propostes de projectes GraphCAT. Tots els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament de noves tecnologies i aplicacions relacionades amb el grafè que permetin generar nous productes i serveis.

Categories de projectes

De forma general, els projectes es divideixen en les següents categories relacionades amb les definicions del nivell de desenvolupament de la tecnologia (TRL) de la UE:

Prova de concepte:
té per objectiu validar la viabilitat tecnològica de les proves de conceptes (TRL 2 a 3)

Prototip:
té per objectiu desenvolupar demostradors o prototips preindustrials o preclínics de les aplicacions del grafè (TRL 4 a 6)

Prototip de producte/servei:
té per objectiu desenvolupar productes o serveis centrats en el grafè tan propers al mercat com sigui possible (TRL 6 a 9).

S’han establert els següents indicadors clau de rendiment recomanables per informar sobre la selecció de propostes de projectes GraphCAT:

Tipus de projecte Descripció TRL KPI Nombre de projectes Pressupost total (taxa de finançament de RIS3CAT del 50 %)
1.
Prova de concepte
Projecte per avaluar la viabilitat tecnològica d’un PdC existent 3+ Publicació relacionada amb la idea; sol·licitud de patent (recomanada); introducció de membres associats de la indústria. 8 100.000 €
2.
Prototip
Desenvolupament de demostradors o prototips preindustrials o preclínics de les aplicacions del grafè 4-6 Imatges i vídeos que mostrin el prototip; detalls de les especificacions i el funcionament (anàlisi comparativa); introducció de membres associats de la indústria. 4 300.000 €
3.
Prototip de
producte/
servei
Desenvolupament d’un
producte o servei
centrat en el grafè
6+ Es demostra que en principi és possible l’escalabilitat; producció de volums petits (sobre 30 unitats); plans de verificació del rendiment en un entorn operatiu; pla de negoci; s’ha establert una empresa al final del projecte. 2 800.000 €

Procés de selecció

L’equip de coordinació científica i tècnica (compost per dos membres de l’ICN2 i de l’ICFO) és qui desenvolupa els criteris detallats de selecció de projectes per a cada categoria de projecte. Els formats de projecte i processos d’aprovació han de seguir directrius semblants a les publicades en la convocatòria de Comunitats de RIS3CAT. Cal destacar que s’espera que els projectes GraphCAT se centrin clarament en la innovació i la transferència de tecnologia, la qual cosa no exigeix necessàriament una participació directa en la indústria (tot i que és preferible).

Per a la selecció de projectes se segueix un procés de selecció en dos passos. En el primer pas, un comitè de revisors externs (Grup d’experts) ha d’avaluar les propostes enviades i valorar-les i classificar-les en funció dels criteris de selecció definits en la convocatòria. En el següent pas, l’Equip de coordinació científica i tècnica ha de procedir a la selecció final dels projectes d’acord amb aquesta avaluació. Els resultats del procés de selecció es comunicaran directament a l’investigador principal de les propostes enviades.

També es tindran en compte els projectes d’escala i durada menor que els de l’anterior taula.

Els projectes seleccionats s’inclouran en la proposta GraphCAT enviada a la Generalitat de Catalunya (Secretaria d’Universitats i Recerca) per sotmetre’ls a una revisió formal i a l’aprovació del finançament.

Detalls del projecte i requisits de finançament

Consorcis de projectes:
Els socis dels projectes han de complir els criteris d’admissió per participar en la Comunitat GraphCAT en qualitat de membres ordinaris. Tenen preferència els consorcis de projectes que integrin almenys un membre de la indústria o del sector biomèdic (encara que no sigui un requisit).

Direcció del projecte:
Els projectes han d’estar coordinats per almenys un Investigador principal. Els contractes específics de protecció de la propietat intel·lectual i de confidencialitat han d’acordar-los i signar-los tots els membres que participin en el projecte.

Durada del projecte:
1 a 3 anys (entre 1 de gener 2018 i 31 de desembre 2020).

Pressupost total (veure taula anterior):
Els projectes de tipus 1 o 2 normalment compten amb un pressupost operatiu total d’entre 100 000 € i 300 000 €, dels quals el 50 % el cofinança GraphCAT a través dels fons de RIS3CAT i el 50 % restant l’han d’aportar els beneficiaris del projecte. El finançament per als projectes de tipus 3 amb clares possibilitats d’introduir una nova tecnologia al mercat i/o de tenir un impacte comercial notable pot ser significativament major (un pressupost de 800 000 €), depenent del finançament de què disposi GraphCAT. Els projectes que impliquin desenvolupar tecnologies biomèdiques en col·laboració amb hospitals i professionals clínics també poden tenir requisits exclusius.

Costos subvencionables:
En virtut dels criteris de finançament de RIS3CAT, les categories de despeses subvencionables mitjançant cofinançament són bastant àmplies, i inclouen el personal, l’equip, els serveis, la formació, la protecció de propietat intel·lectual, els consumibles i els viatges. L’única condició és que tot ha de ser imputable específicament al projecte i necessari per assolir els seus objectius. Les despeses indirectes es fixen en un 25 % dels costos directes.

Sobre el cofinançament:
La taxa de finançament dels projectes seleccionats GraphCAT és del 50 %. Les entitats sol·licitants han de garantir que poden assumir el 50 % restant amb els seus propis fons.

Criteris d’avaluació

Within GraphCat we define three categories, namely: (1) Proof of concept, (2) Prototype and (3) Product service. The main differences rely on the targeted Technology Readiness Levels (TRLs) and thus the nature and ambition of the Key Performance Indicators (KPIs) shall vary depending on the category of project.

The following file shows the criteria to be addressed for each of the project categories defined above.

Enviar el projecte

Utilitzeu el següent formulari per enviar la vostra proposta de projecte. Si la proposta és seleccionada es demanarà més informació per al següent pas en el procés de selecció. Tingueu en compte que la proposta final de GraphCAT es presentarà a la Generalitat en català o en castellà.

Al final del procés de sol·licitud, se us demanarà que carregueu un fitxer que inclogui un pressupost i els indicadors KPI. Utilitzeu la següent plantilla d’Excel que inclou dues pestanyes amb dos fulls de càlcul.